headerimg

Ranking for Qatar

Name Score Time
1. Nammu16134.399''
2. Sihas jayasuriya13116.212''
3. Sihas jayasuriya13116.212''
4. jock brain1152.049''
5. Anonymous Brain1053.134''
6. Ron824.954''
7. Anonymous Brain829.417''
8. Anonymous Brain715.645''
9. Anonymous Brain722.752''
10. Anonymous Brain614.034''

= full loop (24 balls)


Copyright © 2008-2019 Santiago Lema