headerimg

Ranking for Georgia

Name Score Time
1. Zurab Tibua322961.565''
2. Zurab Tibua320823.951''
3. Zurab Tibua320823.951''
4. Zurab Tibua123382.249''
5. Zurab Tibua119410.236''
6. Zurab Tibua113339.253''
7. Zurab Tibua21175.566''
8. Mariam1463.576''
9. Ayana1465.434''
10. Cheishvili Shako1486.203''
11. Anonymous Brain14104.916''
12. sandroanania1251.236''
13. KK1138.700''
14. mishquo1155.960''
15. Anonymous Brain1159.492''
16. Anonymous Brain1036.247''
17. Anonymous Brain1044.381''
18. Anonymous Brain1050.040''
19. Nininininin920.281''
20. Hans 925.837''
21. nini927.158''
22. Mariah Adams 929.380''
23. Anonymous Brain822.557''
24. Anonymous Brain824.106''
25. Anonymous Brain826.004''
26. Anonymous Brain725.314''
27. Anonymous Brain610.200''
28. Maynor619614.712''
29. Tonya615.767''
30. Anonymous Brain616.799''
31. Anonymous Brain510.201''
32. Anonymous Brain512.532''
33. Anonymous Brain33.814''
34. Anonymous Brain35.753''

= full loop (24 balls)


Copyright © 2008-2019 Santiago Lema